Lille Værløse Skole

 

Uddannelsesplan på Lille Værløse Skole

Praktik niveau 1 og 2 fra Læreruddannelsen UCC

Skolen som uddannelsessted

 

Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig:

Skoleleder Peter Thomsen, mailadresse: [email protected] skolens telefonnummer: 7235 7300

Lille Værløse Skole samarbejder med Læreruddannelsen UCC.

 

Skolen som uddannelsessted: I Furesø Kommunes Kvalitetsrapport for Lille Værløse Skole, er skolen overordnet beskrevet i indledningen, og der er desuden overblik over kommunens fokusområder samt skolens egne. Følg derfor følgende link:

http://www.furesoe.dk/Kommunen/PolitikkerOgPlaner/SkoleOgFritidsomraadet/~/media/320D3C9331734860BE2A443CDF21476C.ashx

 

Lille Værløse Skole ligger tæt på Værløse St., lige som det er nemt at komme til skolen med både cykel og bil.

Skolen er placeret midt i Værløse tæt på meget smukke, grønne omgivelser i form af skov og søer.

Forældregruppen afspejler den mangfoldighed det omgivende samfund består af. Eleverne gør ligeså.

Lille Værløse Skole er udviklingsorienteret og har dygtige og engagerede lærere og pædagoger, som følger med i og bruger moderne læringsmetoder.

Det er en skole som i sin kultur og i sine grundværdier har fokus på, at trivsel og faglig udvikling går hånd i hånd.

 

Muligheder for praksissamarbejde: I skoleåret 2014-15 er der aftalt praksissamarbejde med Læreruddannelsen UCC Zahle.
Samarbejdet vil dreje sig om dansk i udskolingen.
Fokus vil være på elevernes læringsbevidsthed, læringsudbytte og læringsledelse , herunder tydelige mål, selvevaluering, formativ evaluering og relationsarbejdet

Vi tager udgangspunkt i nye Fælles Mål.

 

Evt. link til andre dele af hjemmesiden: Lille Værløse Skoles hjemmeside giver et billede af skolen www.lille-vaerloese.dk

Når du skal i praktik, får du også adgang til skoleintra, hvor der hver dag lægges aktuelle opslag op til alle, og hvor du i arkiverne og databaserne kan finde oplysninger om stort og småt. Du har også adgang til forældre- og elevintra, hvor du både kan se samt bidrage med information til forældrene og eleverne. Der er også adgang til den elektroniske lektiedagbog, som bruges i nogle klasser, til Skoleblog, logbog m.m.

Som praktikant vil du møde dygtige og engagerede lærere, som arbejder målrettet, og som følger med i udviklingen fagligt og pædagogisk.

Et af de nyere tiltag i Furesø Kommune er brugen af PAF-modellen. PAF står for Pædagogiske Arbejdsprocesser i Furesø og er en lokal model med fokus på trivsel i fællesskabet og interessenternes delagtighed heri.

 

Kompetenceområderne for faget praktik:

Kompetenceområde

Kompetencemål

Didaktik

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Den studerende samarbejder med kolleger om at målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Klasseledelse

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Relationsarbejde Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Den studerende har fokus på relationen elev – elev og lærer- elev.

 

 

Plan for praktik på niveau 1

1. praktikniveau

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Didaktik

Folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger.

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende.
Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen praksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og her modellere og vise skriftlige forløbs- og lektionsplaner med målsætning, evalueringsovervejelser og plan for undervisningsformer og -metoder.

Praktiklæreren vil via systematisk observation af den studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau samt den studerendes egne opmærksomhedspunkter.

Tegn på målopfyldelse: Den studerende kan med udgangspunkt i Fælles Mål udarbejde undervisningsplaner med tydelige læringsmål og evalueringsbeskrivelse samt beskrive valg af undervisningsformer og -metoder.

Praktikanten har sat sig ind i Lille Værløse Skoles vision og målsætnin.
Praktikanten kan reflektere over egen praksis og tilrette sin planlægning og udførelse af undervisningen.

 

Evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen.

Redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål.
Den studerende beskriver via evalueringsform, hvordan elevernes udbytte af undervisningen og deres skridt mod målopfyldelsen kan ses. Praktiklæreren vejleder i valg af evalueringsformer, som kan strække sig fra enkle metoder til større evalueringsformer som fx tests.

Tegn på målopfyldelse: Den studerende kender til evalueringsformer, kan vælge reflekteret mellem dem samt bruge resultaterne til videre udvikling af undervisningen og ændringer i målfastsættelsen.

Observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

Analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen.

Den studerende præsenteres for analyse- og observationsmetoder og bruger dem til egen refleksion og refleksion i teamet med henblik på justering og udvikling af undervisningen.

Tegn på målopfyldelse: Den studerende kan reflekteret udvælge analyse- og observationsmetoder og anvende dem i den videre planlægning af undervisningen.

Klasseledelse

Klasseledelse.

Lede elevernes deltagelse i undervisningen
Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan vedkommende selv organiserer og rammesætter sin undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.

Praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte sin egen undervisning i klassen for på den måde at udvikle sin praksis – både for at sikre arbejdsro og også læringsudbytte af undervisningen.

Praktiklæreren gør brug af evidensbaserede teknikker for god klasseledelse.

 

Tegn på målopfyldelse: Praktikanten kan rammesætte sin undervisning, så det er tydeligt for eleverne, hvad der skal foregå i undervisningen, og hvad der forventes af dem. Rammesætningen skal også fremme arbejdsro og arbejdsglæde.

 

Relationsarbejde

Kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer.

Kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever.
Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

 

Tegn på målopfyldelse: Eleverne signalerer tryghed og lyst til at lære gennem deres engagement og arbejdstilfredshed.
Eleverne trives, og praktikanten har øje for elever, som kræver særlig støtte.

Skole-hjemsamarbejde.

Kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.
Praktiklæreren giver den studerende mulighed for, primært via Forældreintra, at etablere en kontakt til forældrene - i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre.

Praktiklæreren præsenterer skolens retningslinjer for skole-hjemsamarbejde gennem intra, hjemmeside og egen erfaring og udførelse af samarbejde.

Tegn på målopfyldelse: Den studerende informerer tydeligt via Forældreintra og efterlever skolens retningslinjer på området.

Rammer:

Praktikanter placeres så vidt muligt i ét team i lighed med lærerne på Lille Værløse Skole.

Fag og aldersspecialisering kan dog få indflydelse på, hvor praktikanterne kan have timer. Fx kan det i et fag med få timer ugentligt være nødvendigt at sprede praktikken på flere klasser/årgange.

Det er vigtigt og nødvendigt, at alle læser informationerne og tager kontakt til skolen eller praktiklærerne i god tid, så praktikken kan planlægges.

På Lille Værløse Skole har vi fleksibelt skema, som lægges for 10 uger af gangen, og derfor kan man først se sit praktikskema, når skolens skemaer er lagt.

Skolens kontor står til rådighed for hjælp, lige som alle lærere og ikke mindst praktiklærerne kan hjælpe. Men overordnet står en praktikkoordinator for ansvaret i korrespondancen mellem Zahle, de studerende og Lille Værløse Skole.

Som praktikant følger man naturligvis skolens regler, som baserer sig på skolens værdigrundlag (se skolens hjemmeside), og man forventes at gøre en indsats for at indgå på en konstruktiv måde, der matcher skolens kultur og ånd. Af samme grund indgår man i skolens hele liv, og det vil også sige, at man kan bruge personalerum, arbejdsrum, IT på samme måde som medarbejderne.

På skolen gør vi os umage med at finde de helt rigtige praktiklærere, og alle lærere ser praktikken og praktikanternes tilstedeværelse som et ansvar for uddannelse af lærere, som vi skal tage del i, men også en mulighed for egen udvikling, refleksion over læringsmetoder og nye ideer.

 

Tilrettelæggelse

Praktikken tilrettelægges ud fra de fag, aldersspecialisering og så vidt muligt ønsker, som de studerende har.

Praktikanterne mødes med praktiklærerne forud for praktikken og planlægger forløbet. Senest ved praktikstart og helst før informeres forældrene via intra om planerne for praktikperioden.

Under praktikken har man mødepligt og skal ved sygdom sygemelde sig til skolens kontor fra kl. 7.15 - 7.25 samt give medpraktikanter besked, da det får indflydelse på dagens program. Ved raskmelding gives medpraktikanterne besked, og man ringer på skolens kontor dagen før senest kl. 13.00.

Udover praktiktimer deltager praktikanterne i vejledning, evt. praktikundervisning og diverse møder på skolen i perioden. Det vil være helt naturligt og en del af uddannelsen at deltage i teammøder, lærermøder, skole-hjemsamarbejde, gårdvagter m.m.

I lighed med lærerne forventes praktikanterne at være velforberedte til timer og vejledning, så man kan give god undervisning med mål, handleplan og evalueringsmuligheder.

Som lærer og praktikant optræder man som en god rollemodel for eleverne og er sig sit ansvar bevidst. Herunder hører også, at man er en del af skolens (arbejds)kultur.

 

Eksamen på niveau 1

En praktiklærer fra hver gruppe eksaminerer sammen med en lærer fra Professionshøjskolen.

Professionshøjskolen sørger for censor.

Praktikanterne vejledes i forhold til eksamen af en praktiklærer.

Derudover følges Professionshøjskolens retningslinjer for eksamen på praktikniveau 1.

 

Forventninger til praktikkens parter

Modellen illustrerer de forskellige kategorier af studieaktiviteter, de studerende har i praktikken. Herunder hvordan praktikkens 275 timers arbejde fordeles.

Bemærk, at i Furesø er der 35 timers tilstedeværelsespligt ugentligt pr.lærer/studerende. De resterende ca. 5 timer kan afvikles hjemme eller på skolen til yderligere egen forberedelse. Da de studerende ikke indgår et helt år på skolen, vil 30 timers tilstedeværelse være i orden.