Vikardækning Lille Værløse Skole                      

Formålet med vikardækning:
På Lille Værløse Skole vil vi gerne sikre, at undervisningen gennemføres med så høj kvalitet som muligt – også når lærerne eller pædagogerne er fraværende. Det er målet, at alle elever på 0. - 6. årgang undervises i samtlige lektioner, og at elever på 7.-9. årgang oplever så få aflysninger som muligt. Samtidig vikardækkes der i FFO med kendt personale/vikarer, hvor det er muligt.
Desuden vil vi gerne sikre, at der er en god dialog mellem lærere, pædagoger, vikarer, elever og forældre om den undervisning, der finder sted i klasseværelserne og den fritid børnene har i FFO.

Vikarens ansvar:
Skolen prioriterer at skabe gode rammer for elevernes læring også når der påsættes vikar. Det betyder at vi gør noget ud af at have det rigtige krops af vikarer, samt at have den rigtige mængde vikarer tilrådighed.

Vikaren skal oprette arbejdstid i skemaprogram docendo:
Hver torsdag inden 16:00 skal vikarerne have indtastet hvor de er tilrådighed den kommende uge. Det sker ved at indtaste den kommende uges arbejdstid i docendo (vejledning kan fåes på kontoret).
De vikarer der har angivet arbejdstid den pågældende dag, skal være klar ved telefonen og SMS i tidsrummet mellem 7:15 og 7:45.

Før lektionerne:
Lille Værløse Skole forventer, at vikaren møder positiv og veludhvilet ind senest 10 minutter før lektionens start. Vikarskemaet kan ses på docendo og fremgår af infoskræmen i Personalerummet. Vikaren forventes at have orienteret sig i docendo inden timerne starter.
Det forventes desuden, at vikaren gennemfører sin undervisning med en anerkendende tilgang til eleverne og med seriøsitet omkring arbejdsopgaverne. Undervisningen skal foregå til timen er slut, og som udgangspunkt skal alle frikvarterer holdes. Det kan dog i nogle fag give mening at undervise hen over frikvarteret og slutte undervisningen tilsvarende tidligere.

Undervisningen:
Det tilstræbes, at du gennemfører fornuftig undervisning i hele lektionen og derfor møder forberedt til timerne så vidt muligt. Hvis der ikke er lagt materiale af den fraværende lærer, kan du for eksempel medbringe højtlæsningsbøger eller kopisider, som kan hentes på kontoret. Kopiering af materialer skal foretages på biblioteket.

Efter undervisningen:
Når du er færdig med dine timer skal du efterfølgende skrive en besked til den fraværende lærer/pædagog om dagens forløb. På den måde sikrer vi en ordentlig overlevering, og hvis der har været episoder, der skal følges op på, er det nødvendigt at klassens lærere er velinformerede om det. Du skal sende beskeden på INTRA til den lærer/pædagog du har haft timerne for.
Vikarerne på Lille Værløse Skole er altid velkomne til at drøfte problemstillinger og udfordringer med de lærere, der har kendskab til klasserne.

Spisning:
Fra 0. til 6. klasse spises der sammen med børnene. Det vil fremgå af vikarplanen, om man skal spise med den klasse, man er vikar for. Der kan hentes mælk i mælkerummet fra kl. 11.00, og eleverne må først sendes ud til frikvarter kl. 11.40.

Opsyn i frikvartererne:
Af vikarseddelen vil det fremgå, om man har gårdvagt for den fraværende lærer/pædagog. Elever fra 0. til 6. klasse må ikke forlade skolens område i løbet af skoledagen. Elever fra 7. til 9. klasse må gerne forlade skolen i frikvartererne, og hvis elever fra disse klasser gerne vil hjem for at hente opgaver el.lign. i timerne, skal vikaren sikre, at de også vender tilbage til skolen. Hvis et barn bliver dårligt og gerne vil hjem, skal det ske via kontoret, der kontakter hjemmet.

Vikar i FFO:
Som vikar i FFO skal du møde kl. 13.30 eller gå direkte i FFO efter sidste lektion som du måtte have i skolen. Vi forventer af dig som vikar at du deltager aktivt i dagens aktiviteter og orienterer dig hos de øvrige medarbejdere hvad der forventes af dig denne dag.
Generelt forventer vi at du er i samspil med eleverne og aktivitet i hele FFO éns åbningstid. Hertil kommer en række praktiske opgaver som opvask, fejning m.m.

Pædagogisk Læringscenter og faglokaler:
PLC må benyttes sammen med elever, hvis det har en relevans for det faglige arbejde, eleverne skal udføre. Der er altså ikke tale om et opholdssted. Faglokaler må benyttes, hvis de er reserverede af den fraværende lærer og at vikarer har de nødvendige kvalifikationer til undervise i lokale, med særlig fokus på sikkerhed. Dette vil fremgå af vikarseddelen. Er man i tvivl om brugen af de forskellige lokaler, kan der spørges på kontoret.

Bærbare computere, iPads mv.:
Ved brug af bærbare computere og andet elektronisk udstyr er det vigtigt, at alt sættes tilbage på plads og sættes til opladning.

Akutte problemer:
Ved akutte problemer i klassen kan vikaren enten henvende dig til lærerne i naboklasserne eller på kontoret.

Adgangskode til intra:
Som vikar får man tildelt en personlig kode til skolens intrasystem og docendo i form af Uni-login. Du låner en vikarnøgle.

Vikarkorps:
Ved længerevarende vikariater (barsel/årsvikar) tilstræbes det, at vikaren er læreruddannet eller har tilsvarende kvalifikationer.
Ved korterevarende vikariater under et år ansættes den bedst egnede, gerne med læreruddannelse.
 
Vikardækkerens ansvar:
Skolens vikardækker Jette modtager opringninger i tidsrummet kl. 7.15 - 7.25 på tlf. 72 35 73 00.
Herefter oprettes vikarskemaet i docendo, så sygemeldte lærere/pædagoger kan skrive vikarnoter hurtigst muligt – og helst inden 7.45.
Vikarskemaerne kan ses på Docendo og kan ses på infoskærmen på personalerummet. Vikardækkeren går så vidt muligt i dialog med lærere/pædagoger, som ekstraordinært bliver brugt som vikar.
Kendt fravær i form af fx omsorgsdage, kurser mv. registreres af vikardækkeren, når det opstår, og dækkes på samme måde som sygefravær.
Hvis der opstår behov for vikarændringer i løbet af skoledagen, er det vikardækkerens ansvar at formidle dette.

Lærernes/pædagogernes/ledelsens ansvar:

Besked til kontoret:
Så snart der er kendskab til ændringer i skemaet, er det lærerens og pædagogens ansvar at formidle dette til vikardækkeren og tage initiativ til at drøfte løsningsforslag. Alle lærere og pædagoger er desuden velkomne til at henvende sig til vikardækkeren og lave aftaler om, hvem der er vikar i de enkelte klasser/ fag, og hvilke hensyn, der skal tages.
Ved sygdom eller barns sygedag ringer læreren til vikardækkeren i tidsrummet kl. 7.15 - 7.25 på tlf. 72 35 73 00.
Ved ønske om afholdelse af seniordage, omsorgsdage, kurser, møder m.m. aftales dette i god tid med en nærmeste afdelingsleder.
Ved sygdom af længere varighed, orienteres en nærmeste afdelingsleder herom, hvorefter lederen af vikardækningen Morten Kristiansen formidler beskeden til medarbejdere, elever og forældre.

Vikarbesked og -materiale:
For at sikre den bedst kvalificerede undervisning fra vikarernes side, forventes det, at lærerne/pædagogerne skriver besked i vikarskemaet på Docendo om de planlagte arbejdsopgaver.
Har læreren/pædagogen fravær i form af seniordage, omsorgsdage, kurser, møder mm. forventes det, at vikarbeskeden er tilgængelig senest kl. 07.45 om morgenen. Hvis det er muligt gerne dagen før, da vikaren så har mulighed for at forberede sig optimalt, og vikardækkeren kan finde den bedste vikar til opgaven.
Er der tale om sygefravær eller barns sygdom, forventes der ikke vikarmateriale, men det er selvfølgelig ønskeligt. Vær opmærksom på, at vikarbeskeden skal kunne forstås og implementeres af vikaren.

Raskmelding og opfølgning:
Raskmelding sker hurtigst muligt og gerne inden kl. 13 dagen før fremmøde. Hverken syge- eller raskmelding må foregå via mail, men via et opkald til Jette. Gælder både for pædagoger og lærere.
Efter endt fraværsperiode er det lærerens eller pædagogens ansvar at orientere sig om tilbagemeldingerne fra vikaren på intra. Hvis læreren eller pædagogen finder det relevant, kan vikarbeskeden overføres til klasseloggen.

Vikarseddel:
Når lærerne eller pædagogen møder på arbejde, skal vikarsedlen på personaleværelset kontrolleres. Dette gælder for alle lærere og pædagoger, uanset om man har vikarpulje, mellemtime, tidligt fri eller ej, da der kan forekomme ændringer, der berører de enkelte personer eller klasser. Lærerne/pædagogen kan pga. tidspres ikke forvente en opringning om morgenen i forbindelse med vikardækning eller skemaændring, men der er mulighed for at gå i dialog med vikardækkeren om morgenen, inden lektionerne går i gang. Generelt kan en lærer bruges som vikar fra 1. -7. lektion, men der udvises forståelse for, at en lærer pga. planlagte aktiviteter ikke kan være vikar.  I forhold til brug af pædagoger aftales dette med Jette hvornår man kunne stå til rådighed som vikar.


Med venlig hilsen

Morten Kristiansen
Afdelingsleder ungemiljø
Lille Værløse Skole
Tlf 7216 5656